ATtiny zum Auslesen eines HiTechnic-Soccerballs

TSOP_ATtiny